Saturday, August 29, 2015

Some Donkeys in Yurutse